Potrebujete sociálnu odkázanosť?

Z istého uhla pohľadu je život pekne nespravodlivý. Najskôr sme malé deti, ktoré nemôžu o ničom rozhodovať. Potom príde puberta a s ňou chaos, kde je sever? Aha, už sme ho našli, sever je tam, kde je rodina, práca, more povinností, človek nemá čas na vlastný život… A potom, keď by mal prísť zaslúžený pokoj, jeseň života, prestávajú spolupracovať telo alebo hlava. Nespravodlivé!

Hovorí sa, že starý človek je ako dieťa. Význam, silu a hĺbku tohto prirovnania pochopíme až v momente, keď sa sami životom prepracujeme do vyššieho veku, alebo keď máme staršieho človeka v blízkom okolí. Je čoraz menej schopný postarať sa sám o seba. Čoraz menej zvažuje dôsledky, vníma súvislosti. Starostlivosť o neho je zo dňa na deň náročnejšia… Ale nemôžete ho vychovávať ani mu dať na zadok, veď je už veľký! Riešením je sociálna starostlivosť. 

Žiaľ, na Slovensku (zatiaľ) nemáme možnosti ako v susednom Rakúsku  alebo Česku, kde existuje sociálna starostlivosť v domácom prostredí. Senior býva doma, má svoju opatrovateľku, a tá zabezpečuje všetko, s čím potrebuje pomôcť. Slovenský senior buď dôstojne prežije starobu doma s pomocou rodiny, alebo má možnosť bývať v zariadení pre seniorov.

Čo je odkázanosť?

Jednou z podmienok, aby mohol využívať výhody takéhoto zariadenia, je získanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. O posúdenie odkázanosti treba požiadať na obecnom alebo mestskom úrade v mieste bydliska seniora. „Žiadosť posudzujú dve osoby, všeobecný lekár na základe zdravotnej dokumentácie a sociálny pracovník, ktorý seniora navštívi a posúdi, do akej miery je alebo nie je schopný sám si zabezpečovať jedlo, hygienu, nákupy, obliekanie, varenie, pranie, návštevu lekára, užívanie liekov, prechádzky, jednoducho veci, ktoré sú bežnou súčasťou života,“ vysvetľuje sociálna pedagogička Adriana Kozánková z púchovského Senior Klubu.

Na základe diagnóz a posudku od sociálneho pracovníka je dôchodcovi priznaný niektorý zo šiestich stupňov odkázanosti. „Pre umiestnenie dôchodcu do zariadenia pre seniorov na starostlivosť počas dňa alebo nepretržite 24 hodín, je potrebné mať minimálne štvrtý stupeň odkázanosti,“ upozorňuje sociálna pedagogička.

Čas ako nepriateľ

Úrady majú na vydanie tohto rozhodnutia zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu. V niektorých prípadoch je to však veľmi dlhý čas na čakanie. Napríklad, keď sa zdravotný stav babky či dedka náhle vážne zhoršil a okamžite potrebuje niekoľko hodinovú alebo nepretržitú starostlivosť. Kto myslí dopredu, ten si odkázanosť začne vybavovať spolu so žiadosťou o zápis do poradovníka na umiestnenie v zariadení sociálnych služieb. Alebo ešte skôr. Jeho zdravotný, duševný a fyzický stav síce nemusí zodpovedať vysokému stupňu odkázanosti, ale môže mu byť priznaný nižší stupeň, ktorý sa dá následne prehodnotiť. A to môže, hoci nemusí, trvať krajšie ako 30 dní.

Na čo je to dobré?

Na základe priznania odkázanosti a jeho stupňa dostane zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude senior využívať, finančnú dávku od štátu. Z nej sú hradené náklady na zdravotnícku a sociálnu starostlivosť o človeka v zariadení. Ubytovanie a ostatné služby zariadenia sú hradené zvlášť. Pokiaľ si senior môže dovoliť využívať takéto zariadenie ako samoplatca, nemusí mať priznanú odkázanosť.

Je známe, že denných stacionárov a takzvaných domovov dôchodcov je na Slovensku málo. Už menej známe je, že poplatky sa v zariadeniach zriadených samosprávou a súkromných zariadeniach až tak nelíšia, ale štandard ubytovania a kvalita života v nich sa líšia zásadne. V súkromných zariadeniach, ako je púchovský Klub Seniorov, je niekoľko typov izieb: jedno- aj dvojlôžkové, apartmány, byty vhodné aj pre manželské páry. Všetky izby sú moderne zariadené, bezbariérové, majú vlastné sociálne zariadenia, televíznu anténu, internet. Podľa potreby sú vybavené polohovateľnými lôžkami napojenými na centrálny komunikačný systém. Babky a dedkovia môžu na izbách prijímať návštevy a v apartmánoch môžu dokonca prenocovať. Jeseň života fakt na úrovni. „Máme tu klientov, ktorí potrebujú nejakú formu zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti, ale aj úplne samostatných seniorov, ktorí si nás vybrali preto, že majú o všetko postarané – o nákupy, stravu, pranie, žehlenie, upratovanie – a zároveň tu môžu viesť aktívny život primeraný svojmu veku a možnostiam. Vždy sa majú s kým porozprávať, nehrozí im sociálna izolácia a vylúčenosť, môžu vplývať na chod domova a jeho pravidlá, môžu v rámci svojich zdravotných obmedzení viesť relatívne plnohodnotný život,“ uzatvára Adriana Kozánková zo Senior Klubu Púchov.

Raster

Stupne odkázanosti

I. – starostlivosť inej osoby nie je potrebná
II. – starostlivosť je potrebná 2 až 4 hodiny denne
III. – vyžaduje sa starostlivosť 4 až 6 hodín denne
IV. – starostlivosť od inej osoby je nutná 6 až 8 hodín denne
V. – starostlivosť 8 až 12 hodín denne
VI. – potrebná opatera viac ako 12 hodín denne

Všetky podrobnosti o odkázanosti nájdete v zákone 448/2018 Z.z. o Sociálnych službách.

Citát

O posúdenie odkázanosti treba požiadať na obecnom alebo mestskom úrade.