Závet: áno alebo nie?

Nikto z nás nechce myslieť na smrť. Hoci je súčasťou života, človeka pri zmienke o nej vždy zamrazí. No zároveň si uvedomuje, že je neodvratná. Čo bude potom? A čo bude s členmi rodiny?

Rozhodnúť o tom, kto koľko dostane z vášho majetku, môžete ešte počas života. Musíte však urobiť závet alebo aspoň notársku zápisnicu. Inak budú pozostalí dediť podľa zákona, čo znamená, že sa časť vášho majetku môže dostať aj do rúk toho, komu by ste najradšej nedali nič. Naša legislatíva pozná aj kombináciu oboch druhov dedenia – podľa závetu a podľa zákona.

Závet má prednosť

Ak však existuje závet, ten má v dedičskom konaní vždy prednosť a rešpektuje sa vôľa zanechávateľa. Samozrejme, závet musí obsahovať vlastnoručný podpis a dátum, inak je neplatný. A nesmú v ňom byť opomenuté deti. Ak zanechávateľ presne nešpecifikuje, čo alebo koľko ktoré zdedí, dostane každý z dedičov rovnaký podiel z dedičstva.

Nič neodkázať potomkom sa dá iba vydedením, ale to sa dá iba za určitých podmienok, ktoré sú presne určené v Občianskom zákonníku (§ 469a).

Vydedenie

Na vydedenie musí byť vážny dôvod. Právne platným dôvodom na vydedenie potomka je, že sa o rodiča, ktorý je odkázaný na starostlivosť a nemá nikoho, kto by sa o neho staral, nestará. Vydediť možno aj potomka, ktorý bol za závažný trestný čin odsúdený na trest odňatia slobody minimálne na jeden rok.

Ďalším dôvodom je vedenie neusporiadaného života a najčastejším a právne platným dôvodom je, že sa dedič správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol rodičovi potrebnú pomoc v starobe alebo chorobe.

Štyri skupiny dedičov

Ak závet poručiteľ nezanechal, pozostalí budú dediť podľa zákona, ktorý pozná štyri skupiny dedičov. Medzi dedičmi v prvej skupine sú poručiteľove deti a manžel/ manželka. Každý z nich dedí rovnakým dielom.

Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto, dedia rovnakým dielom jeho potomkovia. V tejto skupine dedičov poručiteľove deti nadobúdajú dedičstvo bez ohľadu na to, či sa narodili v existujúcom manželskom zväzku, alebo mimo neho. Rovnaké postavenie majú aj osvojené deti. Manžel či manželka v tejto skupine dedí za predpokladu, že manželstvo v čase smrti poručiteľa trvalo (teda aj vtedy, ak sa právoplatne neskončilo rozvodové konanie).

Ďalšie skupiny

Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedia pozostalí v druhej skupine, teda jeho manžel/manželka (vždy minimálne polovicu zo všetkého), poručiteľovi rodičia a tí, ktorí s ním žili najmenej jeden rok v spoločnej domácnosti. Tí však majú nárok na podiel z dedičstva iba vtedy, ak sa starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázané výživou na poručiteľa, teda sa o ne staral on.

Dedičia tretej skupiny vstupujú do hry, ak neexistujú dediči prvej ani druhej skupiny. Tvoria ich súrodenci zomrelého a tí, ktorí s ním najmenej rok pred smrťou žili v spoločnej domácnosti a starali sa o ňu, alebo sa poručiteľ staral o tieto osoby, lebo na neho boli odkázané. Ak niektorý zo súrodencov nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Ak nededí žiaden dedič v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa. Ak nežijú, dedia rovnakým dielom ich deti, čím sa zásadne rozširuje okruh možných dedičov.

Register závetov

Závet môže človek spísať sám, ale môže mať aj formu notárskej zápisnice. Ideálne je uložiť závet v registri závetov. Ten je zárukou, že sa posledná vôľa nestratí a bude uplatnená v súlade so zákonom podľa želania poručiteľa. Samozrejme, dá sa kedykoľvek meniť alebo doĺňať.